המשגיח הגר"י
לוינשטיין

עם ר׳ חיים בנשיאת העול הרוחני בשנחאי ניצב כל העת המשגיח הגר"י לוינשטיין. רבות יש לספר על אישיותו הטהורה. יראתו קדמה לחכמתו מנעוריו. במהלך השנים, עם עמלו התדירי על מידותיו יצא שמו כאחד מנקיי הדעת בדורו. חתר לאמת הפנימית כל ימיו ולא יכול היה לסבול שמץ של רמאות עצמית.

המשגיח הגר"י לוינשטיין

עם ר׳ חיים בנשיאת העול הרוחני בשנחאי ניצב כל העת המשגיח הגר"י לוינשטיין. רבות יש לספר על אישיותו הטהורה. יראתו קדמה לחכמתו מנעוריו. במהלך השנים, עם עמלו התדירי על מידותיו יצא שמו כאחד מנקיי הדעת בדורו. חתר לאמת הפנימית כל ימיו ולא יכול היה לסבול שמץ של רמאות עצמית.

כל רואיו הכירו בו שכל תאוותו כתאוות הצדיקים מן ההצלחות – להפק רצון מהשם ושיחפוץ בו. דבר מעבר לזה לא נלקח אצלו בחשבון.. תלמיד קלם היה וקלמאי נשאר עד ערוב ימיו. כל תנועה מתנועותיו היתה מחושבת.

בשקט ובענוה האופייניים לו עשה לילות כימים בלימודו בהיכל הישיבה כאברך מן השורה. מעיני הגרא"י לא נעלמה צדקותו המופלגת ויגיעתו בתורה. באותה עת עדיין לא חזר ר' ירוחם והטלטל בתחנות מעבר שונות.

מקלם פנה למיר ובשקט ובענוה האופייניים לו עשה לילות כימים בלימודו בהיכל הישיבה כאברך מן השורה. מעיני הגרא"י לא נעלמה צדקותו המופלגת ויגיעתו בתורה. באותה עת עדיין לא חזר ר' ירוחם והטלטל בתחנות מעבר שונות. בנתיים היתה הישיבה ללא משגיח והגרא"י פנה אל ר' חצקל הצעיר לימים למלא את מקום רבו, עד שובו. 

ממיר עבר לפוניבז' וכיהן בה כר"מ כשנה. מקלצק הגיעה בקשה מר' אהרון קוטלר שיבוא לשמש כמשגיח בישיבתו ושימש בה משפיע מוסרי אך רוחו נשאה אותו לשוב אל כתלי בית המדרש המיראי. על אף שהפסיד את מקור מחייתו עזב את משרת הניהול הרוחני ושב למיר, כאברך בכולל. ימי מחסור קשים באו על בני ביתו, אך בהסכמת רעיתו לא שינה עמדתו.

ראשי הישיבות שהוזכרו בפרק